งานตรวจความปลอดภัย
    บริการตรวจสอบอาคาร
      อาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภท
      บทลงโทษตามกฎหมาย
      ขั่นตอนการดำเนินงานตรวจสอบ
      รายละเอียดการตรวจสอบ
      ทำไมต้องตรวจและประโยชน์ที่ได้
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      หน้าที่ของเจ้าของอาคารตามกฎกระทรวง
    บริการตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าโรงงานประจำปี
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มไฟฟ้า
    บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยกล้อง Infrarate
    บริการตรวจลิฟท์ รอก เครน
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      แบบฟอร์มตรวจ คป1,2
    บริการตรวจวัดแสงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดเสียงพื้นที่ใช้งาน
    บริการตรวจวัดอุณหภูมิพื้นที่ใช้งาน
    งานที่ปรึกษาพลังงาน
    บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
    บริการยื่นขอผ่อนผันการจัดการพลังงานประจำปี
    บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
    บริการตรวจวัดการใช้พลังงาน
    ตรวจวัดและบันทึกกำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องทำน้ำเย็น (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (kW/TR)
    ตรวจวัดสมรรถนะเครื่องอัดอากาศ (kW/m3/min)
    ตรวจวัดหาปริมาณการรั่วไหลเครื่องอัดอากาศ
    ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ Boiler
    ตรวจวัดการสูญเสียความร้อนด้วยกล้อง Infrarate
    ตรวจวัดหาประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์อื่นๆ
    บริการจัดฝึกอบรม
    อบรมระบบการจัดการพลังงาน 8 ขั่นตอน
    อบรมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน
    อบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
    งานด้านออกแบบและติดตั้ง
    บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
    บริการออกแบบติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
    บริการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า
    บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า
    Link แนะนำ
      iworldshoping
      สภาวิศวกร
      กรมโยธาธิการและฝังเมือง
      สภาสถาปนิก
      กรมโรงงานอุตสาหกรรม
      วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
      สำนักความปลอดภัยแรงงาน
      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
    ติดต่อบริษัท/ขอใบเสนอราคา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 12
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 187,095
 เปิดเว็บ 19/02/2556
 ปรับปรุงเว็บ 16/02/2564
 สินค้าทั้งหมด 4
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
7 กรกฎาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             

บริหารอาคารชุด/สำนักงาน /คอนโด/หมู่บ้าน/โรงงาน/พลาซ่า/Tehical Service และรับตรวจสอบอาคารและพลังงาน

 แบบฟอร์มตรวจระบบไฟฟ้า
สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                     สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
                                                                                                             รหัส.............................................................. 
                                                                                                              เลขรับที่.........................วันที่.......................                                                                                          
                                                                                                                             
 
                                                      เอกสารรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
 
                ข้าพเจ้า........................................................................อายุ.............ปี อาชีพ...............................................
บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์..................................ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    ประเภท......................วิศวกร
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    แขนงไฟฟ้ากำลัง   ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542        
เลขทะเบียน.........................ตั้งแต่วันที่......................ถึงวันที่............และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าว  พร้อมกันนี้ได้แนบสำเนาใบอนุญาตมาด้วยแล้ว

                ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงงาน..............................................................
ชื่อผู้ประกอบกิจการโรงงาน......................................................................................................................................
ประกอบกิจการ............................................................................ทะเบียนโรงงานเลขที่...........................................
เลขที่......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย............................................ถนน....................................................
ตำบล/แขวง.....................................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................
โทร..............................................เมื่อวันที่...............เดือน..................................พ.ศ……………….
                ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโรงงานรายนี้แล้ว ตามความรู้ซึ่งได้ทำดีที่สุดตามหลักวิชาชีพ
และตามมาตรฐานที่อ้างอิง โดยมีผลการตรวจสอบและรายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
กับแบบแปลนระบบไฟฟ้าพร้อม
Single Line Diagram ที่แนบ ซึ่งสามารถใช้งานต่อไปได้อีก
1 ปีโดยปลอดภัย  ทั้งนี้ต้องมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาตามหลักวิชาการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน
 
 
  ลงชื่อ.......................................................                                                ลงชื่อ.......................................................                                             
          (…………………………………..)                                                       (…………………………………..)
ผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจ                                                              วิศวกรผู้ตรวจสอบ
                     ……../……./……..                                                                                   ……../……./……..
                                                                                                                                                                  
                     
 หมายเหตุ     1. ผู้ตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศกร พ.ศ. 2542
                      2. ใช้เอกสารรับรองฉบับนี้ 1 ฉบับ ต่อทะเบียนโรงงาน 1 โรง

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                                                   สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
                                                                                                                                 รหัส............................................................
                                                                                                 เลขรับที่.........................วันที่.......................
 
 
                          รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 
ชื่อผู้ประกอบการ......................................................................................................................................................
ชื่อโรงงาน........................................................................................ตั้งอยู่เลขที่...........................หมู่ที่....................
ซอย................................................ถนน..........................................แขวง/ตำบล......................................................
เขต/อำเภอ...................................................จังหวัด............................................โทร................................................
โทรสาร......................................................
ประกอบกิจการ........................................................................................................ลำดับที่......................................
ทะเบียนโรงงานเลขที่.........................................................................ใบอนุญาตหมดอายุวันที่.................................
   [    ]      การไฟฟ้านครหลวง   [    ]    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  [    ]  มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า    [    ]...........................
- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน........................................เฟส..................................สาย.....................................โวลท์
- ขนาดของมิเตอร์..........................................Amp.................................................Volt
- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)         [    ]     มี                [    ]     ไม่มี
                ขนาดพิกัด..............................................KVA, ประเภท (Type)...........................................................
                จำนวน...........................ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก................................................................
                คะแปซิเตอร์ (Capacitor Bank)            [    ]     มี                [    ]     ไม่มี
                                ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor)..................................   [    ]     lead     [    ]     lag
                                ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current).....................................................
                                ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current).................................................
                                การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load)                [    ]     เหมาะสม..........................................
                                                                                                                [    ]     ไม่เหมาะสม.......................
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า................................................Kwh/เดือน
- ขนาดสายเมน (Main Feeder).................................................................................................................................
- ระบบเมนสวิทช์  [    ]     คัตเอาท์ขนาด........................................ฟิวส์ขนาด........................................................
                                [    ]     เบรคเกอร์ แบบ..............................................................................................................
                                                             ขนาด.....................................................A
 
  
- ระบบสายดิน
  • ตู้เมน  [    ]    มีขนาด......................ตร.มม.     [    ]  ไม่มี      [    ]  ต้องแก้ไข..............................
  • อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ   [    ]  มีถูกต้อง  [    ]   ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน    [    ]   ไม่มี
[    ]   ต้องแก้ไข...........................................................................................................................
- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ                                                                                                               [    ]   เรียบร้อย
[    ]   ต้องแก้ไข..........................................................................................................................................................
- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ                                                                                                                        [    ]   เรียบร้อย
[    ]   ต้องแก้ไข..........................................................................................................................................................
- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ                                                                                                             [    ]   เรียบร้อย
[    ]   ต้องแก้ไข..........................................................................................................................................................
- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย                [    ]   มี    [    ]   ไม่มี
  • การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า   [    ]  ไม่มี        [    ]  มี เป็นชนิด...........................................
[    ]   ต้องแก้ไข..........................................................................................................................
  • การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส             [    ]   ไม่มี     [    ]   มี
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า   [    ]   มีถูกต้อง [    ]   มีรายละเอียดตามที่แนบ    [    ]   ไม่มี
[    ]   ต้องแก้ไข.........................................................................................................................................................
 
สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 
                                                                                                ลงชื่อ...............................................วิศวกรผู้ตรวจสอบ
                                                                                                        (..............................................)
                                                                                                            ............../.............../...........
 
 

Copyright by eandb.co.th
Engine by MAKEWEBEASY